MGOPS w Pleszewie: 63-300 Pleszew, ul. Słowackiego 19a

Świadczenia rodzinne

PamietaJ!

Musisz niezwłocznie powiadomić organ wypłacający świadczenia rodzinne, jeśli w Twojej sytuacji rodzinnej coś się zmieni. Niepowiadomienie Organu o tym fakcie będzie skutkowało nienależnie pobranymi świadczeniami.

 • wystąpią zmiany w liczbie członków rodziny
 • członek rodziny wyjedzie za granicę kraju w celach zarobkowych
 • uzyskasz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
 • zakończysz urlop wychowawczy
 • uzyskasz zasiłek lub stypendium dla bezrobotnych
 • uzyskasz świadczenie rodzicielskie
 • uzyskasz zasiłek macierzyński o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • uzyskasz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
 • uzyskasz zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne nauczycielskie świadczenia kompensacyjne a także emeryturę lub rentę rentę rodzinną rentę socjalną lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
 • rozpoczniesz pozarolniczą działalność gospodarczą lub wznowisz jej wykonywanie po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • uzyskasz zasiłek chorobowy świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński przysługujący po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Ustawa świadczenia rodzinne

Rozporządzenie w sprawie św. rodzinnych sposób i tryb postępowania

Rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego ZR

Oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu ZR

Oświadczenie urlop wychowawczy ZR

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego SR 34

Świadczenie pielęgnacyjne – wniosek

Świadczenie rodzicielskie -wniosek

Wniosek – becikowe

Wniosek – Specjalny zasiłek opiekuńczy

Wniosek – zasiłek rodzinny

Wzór wniosku  – opieka nad kobietą w ciąży  i rozporządzenie ministra zdrowia

Załącznik do wniosku –  specjalny zasiłek opiekuńczy

Załącznik do wniosku zasiłek Rodzinny

Załącznik -_jednorazowa zapomoga

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

Dla Mieszkańców
WAŻNE KONTAKTY
Judyta Bruzi
Kierownik sekcji świadczeń rodzinnych

Świadczenia rodzinne i 500+:  nazwiska rozpoczynające się od liter:

 

B, C, L, R – Paulina Gorzelińska, wew. 28,

D, Ś, U, W, Z, Ż – Malwina Majdziak – Urban, wew. 29,

I, M, O, T, V – Marzena Lisowska, wew. 28

E, F, G, J, L – Martyna Ptak, wew. 29

N, P – Judyta Bruzi, wew. 26

H, K – Joanna Goszczurna, wew. 27

A, S – Katarzyna Sobczyńska, wew. 27

Rozmiar czcionki
Kontrast