MGOPS w Pleszewie: 63-300 Pleszew, ul. Słowackiego 19a

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który od 24 lutego 2022 r. zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie, nie dłużej niż za okres 120 dni, wypłacane z dołu.

29 kwietnia w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. 2022, poz. 941).

Świadczenie pieniężne jest wypłacane nie dłużej niż za okres 120 dni od daty przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wnioski przyjmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Pleszewie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00.

Świadczenie jest wypłacane z dołu (za okres, w którym już zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie) na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

Jak złożyć wniosek

1. Przez Internet:

Wypełnij wniosek oraz dołącz załączniki za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

2. W urzędzie lub za pośrednictwem poczty polskiej:

a) pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek, załącznik do wniosku a także ankietę weryfikacyjną.

b) udaj się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie przy ul. Słowackiego 19 A

c) informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi
  5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

Uwaga!

Organ właściwy może uzależnić wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia wykorzystując w tym celu np. formę wizji lokalnej.

Świadczenie wypłacane jest wyłącznie za czas do momentu złożenia wniosku, a na pozostały okres można złożyć kolejny wniosek/wnioski w terminie późniejszym. Można także złożyć jeden wniosek w terminie późniejszym, obejmującym cały okres zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy (nie dłużej niż za okres 120 dni od daty przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP).

Rozmiar czcionki
Kontrast